Daniel MOLNAR1, Laszlo VARGA1, Csaba MAJOROS2
SIMULACIJA NAGIBNEGA LITJA

Malinowski, K. Liszka, J.S. Suchy
SISTEM USPOSABLJANJA NA OSNOVI SHEME KOMPETENC INŽENIRJEV

Izudin Dugic1, Salem Seifeddine2, Magnus Holmgren1
NAČINI IZBOLJŠANJA MEHANSKIH LASTNOSTI RECIKLIRANIH ALUMINIJEVIH ZLITIN

Peter Majerič1,4, Darja Jenko2, Bernd Friedrich3, Rebeka Rudolf1,4
NASTANEK ZLATIH NANODELCEV PRI ULTRAZVOČNI RAZPRŠILNI PIROLIZI

Pezer1, A. Mahmutovič2, I. Anžel3 in P. Mrvar4
OPTIMIRANJE KONTINUIRNEGA LITJA BAKROVIH ZLITIN Z OBLIKOVNIM SPOMINOM NA OSNOVI FIZIKALNE IN NUMERIČNE SIMULACIJE


Daniel MOLNAR1, Laszlo VARGA1, Csaba MAJOROS2
SIMULACIJA NAGIBNEGA LITJA

Povzetek

Ulivanje je del proizvodnega procesa, med katerim na ulitku nastane največ napak. Rešitve nagibnega litja za gravitacijsko ulivanje lahko opišemo kot urjenje v omejevanju škode. V našem primeru smo za simulacijo nagibnega litja bakrenega ulitka pipe uporabili model nadzornih prostornin. Cilj poskusov je bil prepoznati kritične parametre procesa in vzpostaviti simulacijski protokol s pomočjo več procesov nagibnega litja ter tako osnovati modele in proučiti geometrije.


Malinowski, K. Liszka, J.S. Suchy
SISTEM USPOSABLJANJA NA OSNOVI SHEME KOMPETENC INŽENIRJEV

Povzetek

Na livarstvo se še vedno gleda kot na eno najpomembnejših metod proizvodnje kovinskih elementov. V zadnjih nekaj letih so v tem sektorju razvili veliko novih rešitev in tehnologij,  z naraščajočim povpraševanjem po ulitkih pa se je razširil tudi obseg njihove uporabe.

Livarne se vedno pogosteje soočajo z izzivom prilagajanja proizvodne strukture nenehno spreminjajočim se zahtevam trgov, ki pa je dosegljiv z zagotavljanjem potrebnih materialov, strojev, naprav in človeških virov.

V moderni dobi so človeški viri v podjetjih postali vedno pomembnejši in se običajno obravnavajo kot ključni dejavnik za pridobivanje konkurenčne prednosti. Zato se v obdobju gospodarstva, ki temelji na znanju, vedno več pozornosti posveča upravljanju s kadri, zlasti z vidika kompetenc. Zavedanje, da so kompetence kadrov (spretnosti, znanje, izkušnje, sposobnosti) ključni dejavnik za uspeh podjetja, je družbe prisililo v iskanje in uporabo inovativnih orodij za njihovo upravljanje. Upravljanje s človeškimi viri na osnovi kompetenc se je izkazalo za uporabno v vseh postopkih, ki vključujejo kadre – tj. v pridobivanju novih kadrov, izbiri, ocenjevanju zaposlenih, snovanju kariernih poti in zlasti pri prepoznavanju potreb zaposlenih po usposabljanju. Ob upoštevanju potrebe po nenehnem strokovnem razvoju kadrov smo izdelali modul usposabljanja na osnovi elementov sistema upravljanja kompetenc. Namenjen je delavcem v livarnah, zlasti inženirjem na področju livarstva.


Izudin Dugic1, Salem Seifeddine2, Magnus Holmgren1
NAČINI IZBOLJŠANJA MEHANSKIH LASTNOSTI RECIKLIRANIH ALUMINIJEVIH ZLITIN

Povzetek

Poraba aluminija in aluminijevih zlitin po svetu narašča, ti materiali pa se uporabljajo na vedno nove načine. Aluminij se lahko proizvaja iz surovine, imenovane boksit, ali z recikliranjem odpadnega aluminija. Pri recikliranju aluminija je trdnost materiala odvisna od kakovosti staljene kovine ter legirnih elementov in elementov v sledeh v odpadnem aluminiju. Od trdnosti materiala litih izdelkov se veliko pričakuje in trg nenehno povprašuje po materialu, ki ima pravo in zanesljivo kakovost.

V tem prispevku smo želeli raziskati načine za izboljšanje mehanskih lastnosti recikliranih aluminijevih zlitin, osnova katerih je zlitinski sistem Al-Si. Proučili smo vpliv vsebnosti vodika na notranjo poroznost materiala in učinek legirnega elementa silicija (Si) na mehanske lastnosti materiala.

Vsebnost vodika smo med procesom recikliranja na določenih mestih merili z indeksom gostote (v talilnici) in z različnimi razplinjevalnimi metodami. Indeks gostote je merilo za merjenje in primerjavo vzorcev ob upoštevanju notranje poroznosti. Ker zrak vsebuje vlago, to vpliva na topnost vodika v talini in temperaturo taline. Rezultati nateznih preizkusov in mikroskopske raziskave jasno razkrivajo, da razlike v vsebnosti zlitinskih elementov vodijo v izjemne razlike v mehanskih lastnostih.


Peter Majerič1,4, Darja Jenko2, Bernd Friedrich3, Rebeka Rudolf1,4
NASTANEK ZLATIH NANODELCEV PRI ULTRAZVOČNI RAZPRŠILNI PIROLIZI

Povzetek

Ultrazvočna razpršilna piroliza (USP) je poznana metoda za sintezo različnih finih prahov. V prejšnjem raziskovalnem delu smo z USP uspeli sintetizirali različne zlate nanodelce (AuNPs) brez natančnega poznavanja mehanizmov nastanka. Zato, da bi identificirali te mehanizme in imeli večji nadzor nad sintezo AuNPs, smo modificirali USP z ločenim območjem za izhlapevanje kapljic aerosola in z uvedbo reducirnega plina neposredno v reakcijsko peč. V takšnem sistemu smo z 2,5 MHz ultrazvočnim generatorjem ustvarili kapljice aerosola iz raztopine z HAuCl4, kjer so bile koncentracije raztopljenega zlata med 0,5 in 5 g/l. Nosilni plin dušik (s pretokom med 1,5 do 4,5 l/min) je transportiral kapljice v cono izhlapevanja, kjer so bile testirane temperature med 50 in 100°C. Za redukcijo zlatega klorida v AuNPs smo uporabili plin vodik (s pretokom med 1.0 in 2.0 l/min). V reakcijski peči so bile testirane temperature med 300 in 400°C. Ugotovljeno je bilo, da AuNPs nastanejo s kombinacijo mehanizmov pretvorbe kapljic v delec (t.i. DTP mehanizem) in plina v delec (t.i. GTP mehanizem). Eksperimentalno smo potrdili, da so parametri, ki najbolj vplivajo na razmerje med tema mehanizmoma: koncentracija zlata v začetni raztopini in pretoka plinov. Ustrezno izbrani parametri sinteze so minimizirali nastanek AuNPs z DTP mehanizmom in omogočili prevladujočo sintezo z GTP mehanizmom, kar je posledično ustvarilo enotne oblike AuNPs, ki jih pred tem ni bilo možno doseči.


Pezer1, A. Mahmutovič2, I. Anžel3 in P. Mrvar4
OPTIMIRANJE KONTINUIRNEGA LITJA BAKROVIH ZLITIN Z OBLIKOVNIM SPOMINOM NA OSNOVI FIZIKALNE IN NUMERIČNE SIMULACIJE

Povzetek

Kontinuirno litje je pogosto uporabljen in privlačen tehnološki proces v sodobni metalurški industriji. Kljub razširjeni uporabi zaradi zapletenosti fizikalnih procesov v ozadju še vedno ni dobro opisano. Cilj tega prispevka je osnovati model termomehanskega vedenja pri kontinuirnem litju bakrenih zlitin z oblikovnim spominom. Sklopljeno numerično simulacijo toplotnih in mehanskih pojavov v procesu strjevanja smo izvedli z uporabo programske opreme ProCAST, ki omogoča modeliranje procesov v popolnoma nervnotežnih procesnih pogojih. Model je bil uporabljen za izračun porazdelitve temperature in napetosti v odvisnosti od časa med kontinuirnim litjem. Posebna pozornost je bila posvečena vplivu različnih procesnih parametrov na strjevalno fronto (hitrost litja, toplotna prevodnost ob stiku in toplotna učinkovitost vodnega hladilnega sistema). Proučili smo stabilnost morfologije strjevalne fronte in predlagali ustrezne procesne parametre. Rezultati simulacij so primerljivi z eksperimentalnimi vrednostmi, ki kažejo, da je hitrost litja, kot funkcija časa kontinuirnega litja,  eden ključnih vplivnih parametrov.