Livarski vestnik 63/2016 št. 3

Mustafa Acarer1, Gökhan Arıcı1, Fatih Aydın2, Mesut Uyaner1, Murat Çolak3, Ramazan Kayıkçı4, 1Selcuk univerza, Konya, Turčija, 2Karabuk univerza, Turčija, 3Bayburt univerza, Tehniška fakulteta, Bayburt, Turčija, 4Sakarya univerza, Sakarya, Turčija

IZDELAVA JEKLA 3CR-3W S PRECIZIJSKIM LITJEM

 

D. Sojer2, Ž. Erman2, I. Anžel1, M. Brunčko1,2, 1Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenia, 2Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenia

CENTRIFUGALNA ATOMIZACIJA ND-FE-B LUSK ZA IZDELAVO TRAJNIH MAGNETOV


Nadežda M.Talijan1, Vladan R. Ćosović1, Aleksandar R. Ćosović2, Dragana T. Živković3, 1Univerza Beograd, Inštitut za kemijo, kemijsko tehnologijo in metalurgijo, Beograd, Srbija

2Inštitut za tehnologijo jedrskih in drugih mineralnih surovin, Beograd, Srbija, 3Tehniška fakulteta Bor, Univerza Beograd, Bor, Srbija

INOVATIVNI PRISTOP K IZBOLJŠANJU DISPERZIJE KOVINSKEGA OKSIDA IN STRUKTURNO ODVISNIH LASTNOSTI ELEKTRIČNIH KONTAKTNIH MATERIALOV IZ SREBROVEGA/KOVINSKEGA OKSIDA BREZ Cd

 

M. Petrič1, J. Medved1, S. Kastelic1, P. Mrvar1, A. Križman2, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Univerza v Mariboru

MERITVE DIMENZIJSKIH SPREMEMB MED STRJEVANJEM AL-SI ZLITIN

 

Mustafa Acarer1, Gökhan Arıcı1, Fatih Aydın2, Mesut Uyaner1, Murat Çolak3, Ramazan Kayıkçı4, 1Selcuk univerza, Konya, Turčija, 2Karabuk univerza, Turčija, 3Bayburt univerza, Tehniška fakulteta, Bayburt, Turčija, 4Sakarya univerza, Sakarya, Turčija

IZDELAVA JEKLA 3CR-3W S PRECIZIJSKIM LITJEM

Izvleček

 

V prispevku je prikazana izdelava jekla 3CrW z litjem. Jeklo je bilo legirano s Co in Ta. Preiskovali smo vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in trdoto vzorcev.  Ugotovili smo, da je toplotna obdelava pri različnih temperaturah spreminjala mikrostrukturo in trdoto materiala.

 

D. Sojer2, Ž. Erman2, I. Anžel1, M. Brunčko1,2, 1Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenia, 2Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenia

CENTRIFUGALNA ATOMIZACIJA ND-FE-B LUSK ZA IZDELAVO TRAJNIH MAGNETOV

Izvleček


Nd-Fe-B trajni magneti se veliko uporabljajo v aplikacijah, kjer je zahtevan visok energijski produkt magnetov s ciljem zmanjšanja mase izdelka. Njihovo uporabo lahko najpogosteje zasledimo na področju avtomobilske industrije, v računalništvu (trdi diski) ali za izdelavo generatorjev v vetrnih turbin. Konvencionalne tehnologije litja so zelo neugodne za izdelavo trajnih magnetov, saj povzročajo tvorbo nehomogene mikrostrukture, ki vključuje segregate -Fe in področja bogata z RE elementi.  Na drugi strani, sodobne tehnologije hitrega strjevanja (litje trakov, hitro strjevanje trakov na vrtečem se bobnu, centrifugalna atomizacija,... ) omogočajo dosego homogene in drobnozrnate mikrostrukture.

Ta prispevek opisuje uporabo hitrega strjevanja z metodo centrifugalne atomizacije za izdelavo Nd-Fe-B lusk. V raziskavi so predstavljeni rezultati študije vpliva sestave zlitine in procesnih parametrov centrifugalne atomizacije na mikrostrukturo Nd-Fe-B zlitin. Metalografska analiza mikrostrukture  je bila raziskana z optičnim in vrstičnim elektronskim mikroskopom. V prispevku so prav tako raziskani vplivi procesnih parametrov na razvoj mikrostrukture hitro strjenih lusk ter posledično vpliv le-teh na magnetne lastnosti izdelanih magnetov.

 

Nadežda M.Talijan1, Vladan R. Ćosović1, Aleksandar R. Ćosović2, Dragana T. Živković3, 1Univerza Beograd, Inštitut za kemijo, kemijsko tehnologijo in metalurgijo, Beograd, Srbija

2Inštitut za tehnologijo jedrskih in drugih mineralnih surovin, Beograd, Srbija, 3Tehniška fakulteta Bor, Univerza Beograd, Bor, Srbija

INOVATIVNI PRISTOP K IZBOLJŠANJU DISPERZIJE KOVINSKEGA OKSIDA IN STRUKTURNO ODVISNIH LASTNOSTI ELEKTRIČNIH KONTAKTNIH MATERIALOV IZ SREBROVEGA/KOVINSKEGA OKSIDA BREZ Cd

Izvleček

 

V tem prispevku je opisan poskus inovativnega pristopa za izboljšanje disperzija kovinskih oksidov (MeO) v električnih kontaktnih materialih iz Ag-MeO z vnosom nanodelcev kovinskih oksidov (SnO2, ZnO In2O3, Bi2O3 in WO3) v srebrovo osnovo in pripravo nanokompozitnih prahov z metodo šablone iz topnega škroba. Morfologijo in mikrostrukturo pripravljenih sestavljenih prahov Ag-MeO smo analizirali s SEM in FESEM. Dobljeni rezultati kažejo, da imajo izdelani sestavljeni prahovi veliko stopnjo in enakomernost disperzije nanodelcev kovinskega oksida. Poleg tega smo ugotovili, da so zelo primerni za izdelavo električnih kontaktnih materialov na osnovi Ag-MeO in da so njihove prednosti v izboljšanju homogenosti mikrostrukture ter izboljšanju strukturno odvisnih lastnosti. Pripravljeni in preiskani kontaktni materiali iz  Ag-SnO2 in Ag-ZnO kažejo fino disperzijo oksidov, večjo trdoto in gostoto ter manjšo poroznost in rahlo manjšo električno prevodnost kot ustrezni standardno pripravljeni materiali vendar še vedno v zahtevanem območju za trgovske kontaktne materiale te vrste.

 

M. Petrič1, J. Medved1, S. Kastelic1, P. Mrvar1, A. Križman2, 1Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2Univerza v Mariboru

MERITVE DIMENZIJSKIH SPREMEMB MED STRJEVANJEM AL-SI ZLITIN 

Izvleček

 

Namen prispevka je raziskati dimenzijske spremembe ulitka med strjevanjem. Analizirani so bili štirje vzorci. Prvi je bil iz zlitine AlSi12 brez dodatkov, drugi je bil udrobnjen s predzlitino AlTi5B1, tretji modificiran s predzlitino AlSr10 ter četrti udrobnjen in modificiran hkrati. Mikrostrukture vseh vzorcev so bile različne v smislu velikosti kristalnih zrn αAl ter velikosti delcev evtektskega βSi. Dilatometrijska analiza je pokazala razlike v krčenju vzorca iz zlitine AlSi12 brez dodatkov in modificiranih vzorcev, kjer je krčenje manjše. Strjevanje AlSi12 zlitine je bilo opisano z uporabo različnih metod, kot so termična analiza, dilatometrijska analiza v povezavi s termodinamskim izračunom faznih ravnotežij izvedeno s Thermo-Calc računalniškim orodjem. Metalografska analiza je bila izvedena z uporabo optične in elektronske mikroskopije (SEM). Analize mikrostrukturnih sestavin so bile izvedene z uporabo energijsko disperzijske spektrometrije (EDS).