Livarski vestnik 61/2014 št. 2

Maja Vončina1, Lina Jerina2, Primož Mrvar1, Jožef Medved1
1 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
2 BLOK d.o.o. Reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih kovin, IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec
OPTIMIZACIJA RAZVRŠČANJA SEKUNDARNIH SUROVIN NA OSNOVI ALUMINIJA

Jenő DÚL1, Zsolt LESKÓ2
Univerza Miškolc, Inštitut za metalurgijo in livarstvo, 3515 Miskolc-Egyetemváros
VPLIV SESTAVE TALINE IN DEBELINE STENE NA MEHANSKE LASTNOSTI VISOKOTLAČNIH ULITKOV

İbrahim ERDEM, Mehmet ÜNAL
Oddelek za kovine, Univerza Karabuk, 78050 Karabuk, Turčija
VPLIV STRJEVALNE HITROSTI IN DODATKOV Bi NA MIKROSTRUKTURO IN MEHANSKE LASTNOSTI MAGNEZIJEVIH ZLITIN AM60 V ULITEM STANJU


Maja Vončina1, Lina Jerina2, Primož Mrvar1, Jožef Medved1
1 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
2 BLOK d.o.o. Reciklaža odpadne elektronike in zbiranje odpadnih barvnih kovin, IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec

OPTIMIZACIJA RAZVRŠČANJA SEKUNDARNIH SUROVIN NA OSNOVI ALUMINIJA

Povzetek
Pri reciklaži ponovno uporabimo že uporabljene, sekundarne surovine. V zadnjem desetletju se spodbuja reciklažna dejavnost za ohranitev naravnih virov in zmanjšanje onesnaževanja.

Namen raziskovalnega dela je bil optimizirati razvrščanje sekundarnih surovin na osnovi aluminija. Mešani sekundarni aluminij je bil razvrščen na pločevino, barvno pločevino, žice, profile in ulitke. Primerno razvrščen sekundarni aluminij je bil staljen, določen je bil potek strjevanja s preprosto termično analizo, opravljena je bila kemijska analiza. S pomočjo svetlobnega in elektronskega mikroskopa so bili preiskani vzorci iz različnih zlitin in ugotovljeno je bilo, da se v njih nahajajo nečistoče in vključki. Proučene so bile možnosti čiščenja taline.

Z ustreznim razvrščanjem sekundarnih surovin aluminija in pretaljevanjem lahko izdelamo zlitine, ki so po kemijski sestavi podobne standardnim aluminijevim zlitinam. Cilj je bil, da brez ali s čim manjšim dodajanjem primarnega aluminija in legirnih elementov dobimo zlitine, ki spadajo v standardno klasifikacijo aluminijevih zlitin. Pri preiskovanju mikrostrukture smo prišli do spoznanja, da se v zlitinah nahajajo nečistoče. Razlika v ceni med sortiranim materialom in izdelanimi zlitinami ni velika. Investicija v pretaljevalnico sekundarnih surovin bi bila stroškovno opravičena, če bi izdelovali tržno zanimive polizdelke ali končne izdelke.

na vrhJenő DÚL1, Zsolt LESKÓ2

Univerza Miškolc, Inštitut za metalurgijo in livarstvo, 3515 Miskolc-Egyetemváros,

VPLIV SESTAVE TALINE IN DEBELINE STENE NA MEHANSKE LASTNOSTI VISOKOTLAČNIH ULITKOV

Izvleček

Prispevek predstavlja dvoje trenutno uporabljanih vakuumskih sistemov za visokotlačno litje in pripravljalne faze za poskusne serije. Po preučitvi literature so bile analizirane prednosti in slabosti enostopenjskih ter večstopenjskih vakuumskih sistemov. Na osnovi dobljenih informacij smo se odločili za nabavo večstopenjske naprave in ter začeli s poskusi. Najprej smo napravo odnesli industrijskemu partnerju. Preskusno obdobje je bilo uspešno, ker smo uspeli popraviti kakovost ulitkov. Naslednji korak je bila izdelava posebne kokile za preiskave na Univerzi Miškolc. Glede na literaturo so bili natezni preskusi eden od najboljših načinov za preiskovanje kakovosti tlačnih ulitkov, zato smo konstruirali kokilo za tlačno litje s štirimi ulivnimi votlinami z različnimi parametri.

Ključne besede: visokotlačno litje, vakuum, natezni preskušanec
 

na vrhİbrahim ERDEM, Mehmet ÜNAL
Oddelek za kovine, Univerza Karabuk, 78050 Karabuk, Turčija

VPLIV STRJEVALNE HITROSTI IN DODATKOV Bi NA MIKROSTRUKTURO IN MEHANSKE LASTNOSTI MAGNEZIJEVIH ZLITIN AM60 V ULITEM STANJU

Izvleček

Prispevek opisuje raziskave o vplivu strjevalne hitrosti in dodatkov 0,2, 0,5 in 1,0 mas. % bizmuta na mikrostrukturo ter mehanske lastnosti magnezijeve zlitine AM60. Zlitine AM60 in AM 60+xBi so bile ulite v stopničasto formo, ki je omogočala analizo treh različnih strjevalnih hitrosti. Mikrostrukture v litem stanju so bile preiskane s svetlobno mikroskopijo, SEM in EDS. Rezultati so pokazali, da kristalna zrna postajajo drobnejša pri povečanju strjevalne hitrosti, kar povzroča izboljšanje mehanskih lastnosti. Največje vrednosti natezne trdnosti in napetosti tečenja so bile dosežene pri dodatku 0,2 mas. % Bi, kar pomeni 27% oz. 31% povečanje glede na zlitine brez dodatka Bi. K temu prispevata dispergirana faza Mg17Al12, ki je funkcija dodatka Bi, ter nastala faza Mg3Bi2.

Ključne besede: magnezij, zlitina AM60, mehanske lastnosti, mikrostruktura
 
 

na vrh