Livarski vestnik 58 / 2011 št. 3

Ajay Likhite, D.R. Peshwe, S.U. Pathak
MIKROSTRUKTURNA KARAKTERIZACIJA BAINITNO POBOLJŠANIH, MODIFICIRANIH ŽELEZOVIH LITIN, Z MAJHNIM OGLJIKOVIM EKVIVALENTOM

Jožef MEDVED, Stanislav KORES, Maja VONČINA, Primož MRVAR
TERMODINAMIČNE ANALIZE ZLITIN AL-SI-CE


Boris Čuk
IDENTIFIKACIJA NAPAK POD POVRŠINO NA TANKOSTENIH ULITKIH IZ SIVE LITINEAjay Likhite, D.R. Peshwe, S.U. Pathak

Mikrostrukturna karakterizacija bainitno poboljšanih, modificiranih železovih litin, z majhnim ogljikovim ekvivalentom

Izvleček

 

Raziskava prikazuje, kako se odzivajo modificirane železove litine z majhnim ogljikovim ekvivalentom (ogljikovi ekvivalenti v območju 2,6 – 3,21) na bainitno poboljšanje. Ta toplotna obdelava je potekala 1 uro, 2 uri in 3 ure pri 250 oC ter 350 oC. Ugotovljeno je bilo, da bainitno poboljšanje daje mikrostrukturo iz poboljšanega bainita, podobno tisti, ki nastopa v bainitno poboljšanih duktilnih litinah. Že enourno bainitno poboljšanje preprečuje tvorbo martenzita, medtem ko triurno bainitno poboljšanje ni povzročilo razpada avstenita, stabiliziranega z ogljikom.

na vrhJožef MEDVED, Stanislav KORES, Maja VONČINA, Primož MRVAR

Termodinamične analize zlitin Al-Si-Ce


Povzetek

 

Prispevek prikazuje vpliv dodatkov Ce  podevtektski zlitini AlSi10Mg, evtektski zlitini AlSi12 in nadevtektski zlitini AlSi17. Strjevanje smo analizirali z enostavno termično analizo, diferencialno vrstično kalorimetrijo, svetlobno mikroskopijo in vrstično elektronsko mikroskopijo. Naš namen je bil ugotavljati spremembe, ki nastajajo pri strjevanju zlitin in pri izločanju pri zlitinah z različnimi dodatki Ce,  ter vplive na primarno silicijevo fazo in evtektski silicij. Trgovski zlitini AlSi10Mg smo dodali 0,01 mas. %, 0,02 mas, %, 0,05 mas. % in 0,1 mas. % Ce. Čisti binarni evtektski zlitini  in nadevtektski zlitini Al-Si smo dodali 1 mas. % Si. Preiskali smo tudi trgovsko zlitino AlSi17CuMg z različnimi dodatki Ce.
Rezultati kažejo, da imajo dodatki Ce različen vpliv na različne vrste zlitin Al-Si. Cerij pri podevtektski zlitini zmanjšuje energijo izločanja in pomakne temperaturo izločanja k nižji temperaturi. Temperatura strjevanja evtektika (αAl + βSi) pri zlitini AlSi10Mg se zniža z naraščajočimi dodatki Ce. Pri optimalnemu dodatku Ce se evtektska temperatura zviša in evtektska rekalescenca zmanjša. Tudi temperatura solidus se zniža s povečanimi dodatki Ce. Pri podevtektski zlitini AlMg17 se temperatura likvidus zniža s povečanimi deleži Ce in tudi pri evtektski zlitini AlSi12 se temperatura likvidus zniža z dodatkom Ce. Istočasno se z dodatki Ce doseže udrobnjenje tako primarnega kot evtektskega silicija.

Ključne besede: zlitine Al-si, cerij, udrobnjenje silicija, modifikacija, termodinamika, termična analiza


na vrhBoris Čuk


Identifikacija napak pod površino na tankostenih ulitkih iz sive litine


Izvleček

 

Pri ulivanju v sveže forme se na ulitkih pojavljajo nekovinski vključki pod površino, ki so lahko žlindraste ali peščene narave. V raziskavi smo pokazali na vzroke za nastajanje vključkov pod površino, ki se pokažejo šele po mehanski obdelavi. Vključke smo preiskali na elektronskem mikroskopu in EDS analizatorju, kjer je prevladoval delež Si, ki smo ga povezovali s kremenovimi zrni iz livarskega peska. Preverili smo stopnjo pripravljenosti peska v mešalcu, glede na referenčne podatke in potrdili primerno premešan pesek. Ugotovili smo, da so napake pod površino v glavnem ključki peščenega izvora, ki nastanejo zaradi visokega deleža zrna <0,09 mm in odpranih snovi. Delež izmetnih ulitkov zaradi peska lahko zmanjšamo s primernim vodenjem peščenega sistema, tako da vzdržujemo delež zrna <0,09 mm in odprane snovi, na primerno nizki ravni.

Ključne besede: vključki, pesek, izmet, odprane snovi, fine frakcije

na vrh