Livarski vestnik 58 / 2011 št. 1

Zdenka Zovko Brodarac, Faruk Unkić, Katarina Terzić
VPLIV OBDELAVE TALINE NA OBLIKOVANJE MIKROSTRUKTURE IN NA MEHANSKE LASTNOSTI ZLITINE ALSI10MG /

Janez Tušek
KOMBINACIJA LASERSKEGA VARJENJA IN VARJENJA TIG ZA SANACIJO POŠKODOVANIH ORODIJ


Lorenz Ratke, Ashok Sharma, Divya Kohli
VPLIV HITROSTI MEŠALA IN ČASA ZADRŽEVANJA ZLITINE ALSI7, ULITE PO POSTOPKU HITRE TVORBE GOŠČE (RSF)Zdenka Zovko Brodarac, Faruk Unkić, Katarina Terzić

Vpliv obdelave taline na oblikovanje mikrostrukture in na mehanske lastnosti zlitine AlSi10Mg /

Izvleček

 

Ugotavljali smo vpliv obdelave taline na razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti zlitine AlSi10Mg. Talino AlSi10Mg smo obdelali s cepivom na osnovi zlitine Al-Ti-B s ciljem udrobniti  primarna zrna αAl ter z natrijevimi solmi, da bi dosegli modificirano vlaknato strukturo evtektičnega silicija βSi. Razvoj mikrostrukture zlitine AlSi10Mg smo ugotavljali s fazno analizo. Ugotavljali smo mikrostrukturne značilnosti glavnih sestavin, kot je povprečna površina in dolžina delcev v osnovi ter razmiki med sekundarnimi dendritnimi vejami (SDAS) v cepljeni in modificirani talini. Odnosi med vrednostmi SDAS in mehanskimi lastnostmi, kot so natezna trdnost in mikrotrdota, kažejo na učinkovitost posameznega načina obdelave taline.

Ključne besede: zlitina AlSi10Mg, cepljenje, modifikacija, mikrostruktura, mehanske lastnosti

na vrhJanez Tušek

Kombinacija laserskega varjenja in varjenja TIG za sanacijo poškodovanih orodij


Povzetek

 

V članku je prikazana in opisna uporaba dveh varilnih postopkov za sanacijo poškodovanih orodij za različne namene. V prvem delu je predstavljena težava, nato je narejena kratka primerjava varjenja TIG in varjenja z laserjem v smislu reparaturnega varjenja. Z makro obrusi varov je prikazana razlika med prej omenjenima postopkoma, na dveh makro obrusih varov pa je prikazana uporaba obeh postopkov varjenja pri reparaturi poškodovanega orodja. Na koncu članka so podane glavne ugotovitve. Najpomembnejši zaključek je, da je v številnih primerih za sanacijo poškodovanega orodja smiselno uporabiti varjenje TIG in varjenje z laserjem za dosego kakovostnejšega vara. Vrstni red uporabe pa je odvisen od vrste orodja ter vrste poškodbe na orodju, ki ga moramo sanirati.


na vrhLorenz Ratke, Ashok Sharma, Divya Kohli


Vpliv hitrosti mešala in časa zadrževanja zlitine AlSi7, ulite po postopku hitre tvorbe gošče (RSF)


Izvleček

 

Raziskovali smo postopek litja zlitine AlSi7 po postopku hitre tvorbe gošče (rapid slurry formation – RSF). Proces RSF sloni na izmenjavi entalpije med vsaj dvema zlitinskima sistemoma, ki imata različni entalpiji, s ciljem, da se dobi poltrdna kovinska gošča. Tako smo z našim postopkom izdelali goščo s 30 % deležem trdne faze. Pred začetkom poskusa smo v talino dodali 0,01 mas. % SiB za udrobnjenje zrna. Hitrost mešala je bila med 800 in 1800 vrt./min pri vsakem poskusu. Vzorce smo gasili v vodi različno dolgo: 0 min, 5 min, 10 min in 15 min. Opazili smo, da so hitro odvajanje toplote, nukleacija in prisilni strig povzročili nastanek globulitne faze α-Al. Ugotovili smo, da so hitrost vrtenja mešala, čas zadrževanja taline in dodatek udrobnilnega sredstva Si-B vplivali na povprečno velikost delcev α-Al. Eksperimentalno smo raziskovali nastajanje bolj grobih delcev in pojav teoretično opisali s teorijo po LSW (LSW – Lifshitz – Sloyzov – Wagner).

Ključne besede: ulivanje v testastem stanju (postopek rheocasting), poltrdna gošča (semi-solid slurry), zlitina Al7Si, velikost delcev, nastajanje grobih delcev

na vrh