Livarski vestnik 57 / 2010 št. 2

Peter Schumacher
KRMILJENJE POJAVOV NUKLEACIJE V LIVNIH ZLITINAH

Adam Kowalski, Dawid Myszka, Kazimierz Głownia
TEŽAVE TANKOSTENSKIH ULITKOV IZ BAINITNO POBOLJŠANE DUKTILNE LITINE


Gregor Podlipnik, Žiga Kuralt, Matija Jereb
CELOVITO OBVLADOVANJE PROCESA TLAČNEGA LITJA NA PRIMERU POKROVA ELEKTRONIKEPeter Schumacher

Krmiljenje pojavov nukleacije v livnih zlitinah

Povzetek

 

Pojavi nukleacije so najmanj pojasnjen fizikalni proces pri litju. Čeprav v livarnah obstaja določena stopnja krmiljenja, lahko boljše razumevanje fizikalne metalurgije pripelje do načrtovanja boljših zlitin in zmanjšanja proizvodnih stroškov. Ta predstavitev bo dala pregled, kako nukleacija in omejena rast izločenega topljenca, ki ji sledi, vodi do udrobnjenja zrn pri aluminijevih in magnezijevih zlitinah in kako se lahko te ugotovitve uporabijo pri modificiranju železovih litin. Posebno pozornost bomo posvetili kristalni epitaksiji, porazdelitvi velikosti delcev in kriteriju proste rasti, da se doseže krmiljena mikrostruktura pri metalurški obdelavi.

na vrhAdam Kowalski, Dawid Myszka, Kazimierz Głownia

Težave tankostenskih ulitkov iz bainitno poboljšane duktilne litine


Povzetek

 

V sodobni industriji sta poudarjena  vloga in pomen tankostenskih ulitkov.  Pripravljena je bila vrsta vzorcev za preskušanje tankostenskih ulitkov z debelinami sten od 3 do 10 mm. Izdelane so bile štiri taline duktilne litine s podobno kemično sestavo in modificirane z različnimi modifikatorji ter na različne načine. Kot najbolj učinkovit se je izkazal modifikator Barinoc podjetja Elkem. Ugotavljali smo mehanske lastnosti ter preiskali mikrostrukturo v ulitem stanju in po normalizacijskem žarjenju, bainitno poboljšanje pa je potekalo v dveh ciklih. Po toplotni obdelavi smo dobili perlitno železovo litino in bainitno poboljšano duktilno litino. Rezultate smo zbrali v razpredelnicah in prikazali mikroposnetke mikrostruktur. Za dobljeno železno litino je bila značilna odsotnost površinsko utrjenih plasti in veliko število grafitnih kroglic. Natezna trdnost po normalizacijskem žarjenju je dosegla vrednost 600 MPa, po bainitnem poboljšanju pa 950 do 1350 MPa. Razvita tehnologija izdelave tankostenskih ulitkov omogoča takšne ulitke z različnimi inačicami zgradbe osnove ter z različnimi mehanskimi lastnostmi.


na vrhGregor Podlipnik, Žiga Kuralt, Matija Jereb


Celovito obvladovanje procesa tlačnega litja na primeru pokrova elektronike


Povzetek

 

Končni produkt tlačnega litja je ulitek. Različne interesne skupine imajo različne poglede na končni produkt. Na eni strani je kupec, ki zahteva brezpogojno kakovost produkta ob ceni, ki jo določa močna konkurenca na trgu. Na drugi strani so lastniki, s strukturo managementa, ki zahtevajo dobičkonosnost produkta. Klasični, do sedaj uveljavljeni pristop, je pomenil design in izdelavo tlačnega orodja s poudarkom na zakonitostih litja, ostali parametri procesa so bili v ozadju. Z orodjem, kot glavnim parametrom tlačnega litja, se je definiral proces litja. Preostali parametri so bili preprosto podrejeni tlačnemu orodju. Za doseganje vseh želenih ciljev se je pričelo »navijanje« parametrov procesa. Dolgoročne posledice so se običajno kazale kot slabša kakovost in kot visoki stroški vzdrževanja orodij. Namen članka je predstaviti nov pristop pri obvladovanju procesa tlačnega litja na primeru iz prakse. Predstavljena bo sistematična identifikacija vzrokov težave, ki se je v osnovi kazala v nizki življenjski dobi tlačnega orodja. Naslednji korak je bila analiza vzrokov na podlagi teorije. Tu je bil uporabljen interdisciplinarni pristop. Vzroki so bili obravnavani z vidikov designa izdelka, designa orodja, materialov in toplotne obdelave orodja, izdelava orodja, tehnologija litja, vzdrževanje orodja. Rezultat poglobljene analize je bil nov koncept orodja in tehnologije litja. Predstavljen v številkah pomeni 50 % daljšo življenjsko dobo orodja, 75 % nižje stroške vzdrževanja orodja, 30% krajši cikel litja. Pri tem lahko poudarimo, da so bili uporabljeni nekateri inovativni pristopi snovanja orodja. Nekatere rešitve so bile sprejete kot kompromis in so bile na prvi pogled ocenjene kot slabe. Vendar so bile vse rešitve podrejene končnemu cilju, ki je bil podaljšanje življenjske dobe orodja.
Ključne besede: tlačno litje, toplotne razpoke, optimizacija procesa.

na vrh