Livarski vestnik 56 / 2009 št. 3

Stanislav Kores
VPLIV DODATKA MG, CU IN FE NA LASTNOSTI NADEVTEKTSKIH AL-SI ZLITIN

Medved J., Vončina M., Mrvar P.
VPLIV ATMOSFERE NA KOROZIJO ZLITINE ALSI9CU3


Zdenka Zovko Brodarac, Primož Mrvar, Faruk Unkić, Jožef Medved
VPLIV OHLAJEVALNE HITROSTI NA RAZVOJ MIKROSTRUKTURE ZLITINE ALMG9Stanislav Kores

VPLIV DODATKA MG, CU IN FE NA LASTNOSTI NADEVTEKTSKIH AL-SI ZLITIN

Povzetek

 

Ulitki iz aluminijevih zlitin dajejo vedno večji prispevek k lahki konstrukciji modernih osebnih avtomobilov. Med najpomembnejše aluminijeve ulitke spada blok motorja, ki je med drugim tudi najtežja individualna komponenta.
Sodobni bloki motorjev so izdelani po postopku nizko tlačnega litja, kjer se uporabljajo nadevtektske Al-Si zlitine. V tem delu so bile preiskane aluminijeve zlitine s 17 % Si z različnimi dodatki Mg, Cu in Fe.
Ključne besede: nadevtektske Al-Si zlitine, bloki motorjev, mehanske lastnosti.

na vrhMedved J., Vončina M., Mrvar P.

VPLIV ATMOSFERE NA KOROZIJO ZLITINE ALSI9CU3


Povzetek

 

Zlitina AlSi9Cu3 je ena izmed najpogosteje uporabljenih zlitin v livarski industriji zaradi dobrih mehanskih lastnosti, ki se odražajo tudi pri povišanih temperaturah. Namen dela je bil preiskati procese in mehanizme, ki vplivajo na korozijo zlitine AlSi9Cu3. Za preiskave so bile uporabljene naslednje preiskovalne metode: kemijska analiza, termodinamična simulacija ravnotežnih faz ter metalografska analiza. Analizirani so bili korodirani in nekorodirani deli bloki iz zlitine AlSi9Cu3. Določeni so bili mehanizmi, ki vplivajo na korozijo zlitine AlSi9Cu3 ter skonstruiran reaktor v katerega so bili vstavljeni vzorci iz zlitine ter iz elektroliznega aluminija. Vzorci so bili izpostavljeni trem različnim atmosferam: suha atmosfera, atmosfera navlažena z destilirano vodo ter atmosfera navlažena z vodo iz hladilnega sistema v livarni. Z makroskopsko in mikroskopsko analizo je bilo določeno, da so vzorci iz zlitine AlSi9Cu3 korodirali najhitreje v atmosferi navlaženi z vodo iz hladilnega sistema v livarni. Z mikroskopijo ter s pomočjo znanstvene literature je bilo določeno, da je na površini ingotov nastajala luknjičasta in interkristalna korozija.
Ključne besede: korozija, atmosfera, zlitina AlSi9Cu3.


na vrhZdenka Zovko Brodarac, Primož Mrvar, Faruk Unkić, Jožef Medved

VPLIV OHLAJEVALNE HITROSTI NA RAZVOJ MIKROSTRUKTURE ZLITINE ALMG9

Povzetek

 

Livarske zlitine Al-Mg z nad 7 mas. % Mg za visokotlačno litje se vpeljujejo v zadnjem času zaradi njihove trdnosti in sposobnosti za izločevalno utrjanje. Raziskava vpliva ohlajevalne hitrosti na značilne temperature faznih premen med strjevanjem in velikost zrn zlitine AlMg9 je prikazana v tem članku. Uporabljene ohlajevalne hitrosti 5, 15, 30 in 100 K/s so standardne. Fizikalne spremembe smo ugotavljali s simultano in enostavno termično analizo. Postavili smo fizikalne modele za temperaturne odvisnosti in odvisnosti od ohlajevalne hitrosti. Strjevanje smo simulirali z metodo končnih elementov z računalniškim programom ProCast ter ugotovitve primerjali z dejanskimi ohlajevalnimi krivuljami. Nadalje smo ugotavljali še velikost zrn (G) ter število zrn na enoto prereza (NA) za vsako ohlajevalno hitrost ter analizirali korelacije. Za mikrostrukturno analizo smo uporabili svetlobno kot tudi rastrsko elektronsko mikroskopijo (SEM), ki omogočata vizualno razpoznavanje posameznih faz na osnovi morfologije. Kemično sestavo vsake faze smo ugotavljali z energijskodisperzijskim spektrometrom (EDS). Ugotovljene faze v mikrostrukturi so bile Alx(MnFe)ySiz, Mg2Si in Al2Mg.
Ključne besede: zlitina Al-Mg, ohlajevalna hitrost, mikrostruktura, velikost zrn.

na vrh