Livarski vestnik 53 / 2006 št. 4

Tomas Elbel, Jaroslav Šenberger, AntonínZadera:
Pojavi reoksidacije v železovihulitkih

F. Unkić, Š. Majstorović, Z. Glavaš:
Vpliv procesnih parametrov na lastnosti sive litine z vermikularnim grafi tom

Dr.Ing.Milan Horáček,PhD, Ing.Jarmil Cileček:
Zmožnosti tehnologije precizijskega litja

A. Kraly; G. Trenda; F. Brandl:
Razvoj zlitin za tlačno in kokilno litjeTomas Elbel, Jaroslav Šenberger, AntonínZadera:

Pojavi reoksidacije v železovih ulitkih

 

Uvod

Najnovejši razvoj v razumevanju procesov ulivanja kovine v peščene forme je pokazal, da ima reoksidacija ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti ulitkov. Ko staljena kovina vstopi v votlino forme, sprosti degradacija veziv, vode in dodatkov velike količine plinov ter par. Atmosferski kisik, atmosfera forme ali oksidi v pesku forme lahko reoksidirajo kovinski tok. Slabo zapolnjevanje forme lahko povzroči mešanje kovinskega toka s kisikom, ki je prisoten v plinih in parah, kar ima za posledico sekundarno oksidacijo ali t.i. reoksidacijo kovine. Procesi reoksidacije v tekoči kovini lahko povzročijo številne napake v železovih in jeklenih ulitkih.


na vrhF. Unkić, Š. Majstorović, Z. Glavaš:

Vpliv procesnih parametrov na lastnosti sive litine z
vermikularnim grafi tom

 

Povzetek

Izdelava sive litine z vermikularnim grafi tom z omejenim ali natančnim dodajanjem zlitine za obdelavo z magnezijem je težavno zaradi zelo ozkega območja v talini ostalega magnezija, ki je pogosto manjše od  ± 0,001 %. Mikrostruktura sive litine z vermikularnim grafi tom je zelo občutljiva na razmere pri strjevanju ulitka (debelina prereza, t.j. intenzivnosti ohlajanja), kemične sestave in modifi kacije, ki jih zahteva optimizacija procesa in natančno krmiljenje proizvodnih parametrov z namenom doseči zahtevane lastnosti sive litine z vermikularnim grafi tom.
V članku je analiziran vpliv kemične sestave obdelanih talin, zmanjševanje koncentracije magnezija med ulivanjem, debelin prerezov (intenzivnosti hlajenja) in modifikacije na dosežene mikrostrukturne lastnosti ter trdoto vzorcev (ulitkov) iz vermikularne železove litine.
Ključne besede: vermikularna železova litina, železova litina z vermikularnim grafi tom, mikrostrukturne lastnosti, proizvodni parametri

na vrhA. Kraly; G. Trenda; F. Brandl:

Razvoj zlitin za tlačno in kokilno litje

 

Povzetek

Predstavljena je družina kakovostnih zlitin za tlačno litje MAXXALLOY ®. Najnovejši član družine MAXXALLOY ® ultra omogoča izdelavo tlačno ulitih delov z mehanskimi lastnostmi, ki ustrezajo izkovkom zlitine 6082. Ta cilj lahko dosežemo brez toplotne obdelave. Nadaljnja možnost za prihranek toplotne obdelave je uporaba samoutrjevalnih zlitin. Te zlitine vrste AlZnSiMg so znane pod imenom UNIFONT ®. Ulitki iz zlitine UNIFONT ® dosežejo v utrjenem stanju veliko natezno trdnost in mejo tečenja, imajo pa slabo duktilnost. Zmanjšanje deleža cinka poveča duktilnost, poslabšata pa se natezna trdnost in raztezek.
Zlitina UNIFONT ® se lahko uporablja tako za tlačno kot za kokilno litje.
Mehanske lastnosti zlitin vrste AlSiMg niso uporabne za številne namene brez toplotne obdelave. Toda sedaj je z novo razvitim procesom toplotne obdelave SST možno doseči znatno povečanje raztezka ob le malo zmanjšani natezni trdnosti. Litina, ki je bila prvotno razvita za tlačno in tiksotropno ulivanje delov, je pokazala, da dosega tudi pri kokilnem in protitlačnem litju občutno izboljšane mehanske lastnosti. Ta postopek izboljša tudi duktilnost delov, ulitih iz zlitine UNIFONT ®, ki se naravno stara.
Ključne besede: zlitine za tlačno litje, aluminij-magnezijeve zlitine, zlitine za naravno staranje, aluminij-silicijeve zlitine, toplotna obdelava, obdelava s sferoidizacijo silicija, zmanjšanje stroškov, duktilnost


na vrh