Livarski vestnik 53 / 2006 št. 3

Jožef Medved, Primož Mrvar:
Visokotemperaturna oksidacija Mg zlitin

Svein Oddvar Olsen:
Izločevalno utrjevanje perlitne litines kroglastim grafi tom

D. Zadnek; P. Mrvar; J. Medved, J. Pristavec, G. Kugler:
Razvoj kontrolne metode za določevanjelastnosti eksotermnih mešanic - vhodni podatki za simulacijo strjevanjaJožef Medved, Primož Mrvar:

Visokotemperaturna oksidacija Mg zlitin

 

Izvleček

Namen dela je bil raziskati oksidacijo Mg-Al zlitin v atmosferi kisika pri različnih
temperaturah in različnih deležih aluminija. Kot osnovni preiskovalni metodi smo uporabili diferenčno vrstično kalorimetrijo in termogravimetrijo, ki je metoda, pri kateri maso vzorca zabeležimo v odvisnosti od temperature. Značilne temperature in potek strjevanja smo določili z diferenčno vrstično kalorimetrijo.
Iz rezultatov je razvidno, da oksidni sloji lahko ščitijo material pred nadaljnjo oksidacijo ali pa povzročijo popoln razpad materiala. Narava oksidnega sloja je pogojena z zunanjimi pogoji, atmosfero, temperaturo in vrsto zlitine.
Iz TG krivulj je bil izračunan fi zikalni model oksidacije zlitin Mg-Al: Δ m=5E-0,5t3 - 0,0022t2 - 0,0315t + 100,01 [mas. %] zaščitna oksidacija Δ m=0,159t4-2,0942t3+103,72 t2 -2277,8 t +118597 [mas. %] napredovalna oksidacija
Pri ogrevanju materiala zaradi predgrevanja vložka, toplotne obdelave ali drugih vzrokov mora biti najvišja temperatura ogrevanja nižja od temperature nataljevanja evtektika (pod 400  °C).
Ključne besede: Mg-zlitine, oksidacija, termodinamika, termična analiza


na vrhSvein Oddvar Olsen:

Izločevalno utrjevanje perlitne litine s kroglastim grafi tom

 

Izvleček

Tematika tega članka je pregled nekaterih možnih načinov za izboljšanje mehanskih
lastnosti perlitne litine s kroglastim grafi tom. Članek se bo omejil na učinek vanadija kot zlitinskega elementa pri obdelavi v  »formi « in pri običajnem postopku za izdelavo perlitne litine s kroglastim grafi tom v loncu.
Prikazani bodo rezultati mehanskih preskusov ter narejeni primerjavi med obema postopkoma glede na nelegirano litino.


na vrhD. Zadnek; P. Mrvar; J. Medved, J. Pristavec, G. Kugler:

Razvoj kontrolne metode za določevanje lastnosti eksotermnih mešanic - vhodni podatki za simulacijo strjevanja

 

Povzetek

Moderne k napredku in gospodarnemu poslovanju usmerjene livarne, v želji po izdelavi kvalitetnih in cenovno konkurenčnih ulitkov, posegajo po novih metodah načrtovanja in razvoja. Gospodarno litje pomeni čim večji izkoristek litine, torej razmerje med maso kvalitetnih končnih ulitkov in celotno količino odlite kovine (vključno z livnim in napajalnim sistemom). Napajanje je gospodarnejše in učinkovitejše z uporabo oblog napajalnikov - eksotermnih, izolacijskih ali takih s kombiniranim delovanjem.
V zadnjem času se tekom razvoja, vse bolj uveljavlja uporaba računalniških simulacij procesov litja in strjevanja. V bazi podatkov simulacijskega računalniškega paketa so vključeni skoraj vsi poznani livni materiali, formarski materiali in pomožni materiali v livarstvu (eksotermna sredstva, obloge, posipi, premazi). Seveda so ti podatki v mnogih primerih, še posebej v primeru pomožnih materialov (eksotermnih sredstev), le splošno uporabni približki njihovih dejanskih lastnosti.
Namen tega dela je predstavitev metode preizkušanja in določanja lastnosti eksotermnih mešanic. Dobljeni podatki nam bodo služili za kontrolo lastnosti exotermnih materialov v proizvodnji, kot tudi za dopolnitev baze podatkov, ki jo vsebuje simulacijski program litja in strjevanja MAGMASOFT ®. S pomočjo metode lahko tudi izboljšamo lastnosti in delovanje teh pomožnih livarskih sredstev ter tako lažje izpolnjujemo zahteve uporabnikov.
Ključne besede: eksotermne zmesi, eksotermne obloge, ogrevani napajalniki,
simulacija litja in strjevanja, optimiranje litja

na vrh